Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Relevantie
Artikel 2 – Aanbieding
Artikel 3 – De overeenkomst
Artikel 4 – Herroepingsrecht
Artikel 5 – Herroepingskosten
Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7 – Prijsstelling
Artikel 8 – Conformiteit en garanties
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betalingen
Artikel 11 – Klachten
Artikel 12 – Geschillen
Artikel 13 – Aanvullende en afwijkende bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt in afwijking van het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van de algemene voorwaarden / voorwaarden elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze tekst op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen. op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden (en) langs elektronische weg kan vinden en dat deze voorwaarden / bedingen op verzoek van de consument langs elektronische weg of anderszins zonder meerkosten worden toegezonden.

Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties heeft, wordt dit nadrukkelijk vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van de producten / diensten door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen en fouten binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanbod zijn verbonden wanneer het door de consument wordt aanvaard. Dit betreft in het bijzonder:

 • Prijs inclusief belastingen
 • Eventuele bezorgkosten
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen
 • Of u het herroepingsrecht wilt toepassen
 • De wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grond dan het reguliere tarief voor communicatie
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja, hoe deze voor de consument te raadplegen is
 • De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem op grond van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en zonodig herstellen
 • De gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument de gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de voorwaarden voldoet. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg dat hij de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen. Zolang de ondernemer de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer de nodige beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of passen voor zover het nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij toch gebruik wil maken van het herroepingsrecht zal hij het product met alle toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer beschreven onder “Retour” op de website.

Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, hoeft hij maximaal de kosten van het terugzenden van het product te betalen.

Indien de consument betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping of na retourzending, terugbetalen.

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft gemeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:

 • Die door de ondernemer tot stand worden gebracht volgens specificaties van de consument
 • Dat ze duidelijk persoonlijk van aard zijn of custom made
 • Die vanwege hun aard of vanuit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden geretourneerd
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten met variabele prijzen aanbieden, indien deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt, waar de ondernemer geen invloed op heeft en verschillen in maat en kleuren. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat genoemde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

De ondernemer zorgt ervoor dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst, zorgt voor de in het aanbod vermelde specificaties, zorgt voor redelijke eisen, deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en zorgt op de datum van oprichting voor de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden.

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Levering vindt plaats in 5 tot 7 werkdagen na ontvangst betaling, tenzij je een pre-order bestelt.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. In ieder geval voor de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending komen voor rekening van de consument.

Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, . Als u een beschadigd product ontvangt, dient u dit binnen drie dagen per e-mail te melden. Deze e-mail kunt u sturen naar: info@zeusandcaesar.nl

De verschuldigde bedragen door de consument te zijn voldaan direct bij plaatsen van de order.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in de betaalgegevens aan de ondernemer te melden.

Bij in gebreke blijven van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten die vooraf aan de consument bekend zijn gemaakt in rekening te brengen.

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd heeft, geeft de ondernemer binnen 14 dagen een bevestiging en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord zal ontvangen.

Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden / voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bij geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting Webwinkelkeur en deze stichting bemiddelt gratis. Kunnen beide partijen niet tot een oplossing komen, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door Stichting GeschilOnline. (Stichting GeschilOnline.nl) De uitspraak van deze stichting is bindend en zowel de consument als de ondernemer aanvaarden deze bindende uitspraak.

Aanvullende of afwijkende bepalingen ten opzichte van de algemene voorwaarden / voorwaarden mogen de consument niet schaden en dienen zodanig schriftelijk te worden vastgelegd dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame drager.